Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1.    Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2.    Partene

Selger er Nysny AS, Rådmann Ottesens vei 7 3610 Kongsberg, Post@nysny.no, telefonnummer 95885550, Organisasjonsnummer: 926505130, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3.    Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prismodellen er at man betaler for tilgang til måledata fra 1. juni til 1. september i inneværende år. Antall målepunkt man får data fra vil variere fra år til år. Når avtalen er akseptert så skal de målerene som er lagt inne være tilgjengelig ut sesongen.

4.    Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5.    Betalingen

Når betalingen er uført blir belastet samme dag abonnement blir aktivert.

6.    Levering

Abonnementet blir aktivert nå betaling er fullført enten via Vipps, kredittkort eller debetkort.

Blir ikke abonnementet aktivert etter fullført betaling, kan man ta kontakt med selger for å få aktivert abonnementet manuelt eller får pengene refundert.

7.    Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Det kreves bekreftelse fra kunde på at dette dokumentet er lest. Dette dokumentet gjelder for å opplyse kunden om angreretten kunden har. Angrerettskjema blir ikke levert ved kjøp av et abonnement, men kan benyttes før angrefristen løper ut. En e-post til post@nysny.no med kontonummer for tilbakebetaling og e-postadresse som abonnement er registrert på er nok for å benytte seg av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste abonnementet for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å stoppe abonnementet når kjøpesummen er refundert til kjøper.

8.    Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer abonnementet, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer abonnementet innen et døgn, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer abonnementet innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere abonnementet. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

9.    Mangel ved tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis måledata viser seg å være feil eller uteblir kan kunden heve kjøpet. Selger må ha mulighet til å rette på målingene. Fristen på å heve kjøpet gjelder fra at feil er rapporter til selger og en uke frem i tid. Dersom feil er rettet innen fristen, kan ikke kjøpet heves. Definisjonen på feilmåling er at enten temperaturmålingene er frosset eller måler mer enn 4°C feil. Sporadiske feilmålinger kan forekomme men ikke vedvare. Det oppfordres til å rapportere feil til post@nysny.no dersom feil oppdages.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et prisavslag på abonnementet dersom metadata er utilgjengelig i mer enn tiden som er spesifisert over! Abonnementet vil refunderes prosentvis av tiden mellom avtalen ble inngått, feil er inntruffet og 1. august inneværende år.

10.                      Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Versjon 1
av
Petter Arne Mikalsen for Nysny AS
2021.04.04
Endringer fra forrige versjon:NA

Tilbake kjøpet